Kategorie

Kontakt

mini

 

Adres sklepu:

 

ul. Rolna 62A
54-110 Wrocław

 

Kontakt telefoniczny:

 

Sklep +48 71 35 41 779

Wojciech Pawlik +48 602 47 58 59

Piotr Pawlik +48 608 191 591

Regulamin

Regulamin zawierania umów ze sklepem internetowym,
działającym pod adresem witryny internetowej
sklep.domlowcy.pl.

Spis treści:

1. Postanowienia i informacje ogólne

2. Sposoby składania zamówień

3. Warunki płatności

4. Terminy realizacji zamówienia

5. Odstąpienie od umowy

6. Gwarancje, reklamacje, niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową

7. Ochrona danych osobowych

8. Postanowienia końcowe

 

§ I

POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów za pośrednictwem sieci Internet ze sklepem internetowym, prowadzonym pod adresem witryny internetowej  sklep.domlowcy.pl, prowadzonym przez Wojciech Pawlik, DOM ŁOWCY SKLEP MYŚLIWSKI, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu "DOMEM ŁOWCY".  

2. Niniejszy regulamin znajduje swoje zastosowanie we wszystkich umowach zawieranych w sposób opisany w artykule poprzedzającym.

3. Wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu należy tłumaczyć w sposób korzystny dla Konsumenta zawierającego umowę cywilnoprawną z DOMEM ŁOWCY.

4 .DOM ŁOWCY oświadcza, iż oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.domlowcy.pl produkty są wolne od wad prawnych i fizycznych.

5. DOM ŁOWCY oświadcza, iż oferta przedstawiona za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.domlowcy.pl przeznaczona jest dla odbiorców indywidualnych – Konsumentów w rozumieniu prawa cywilnego. Odbiorcy instytucjonalni oraz sklepy otrzymają ofertę na życzenie skierowane za pośrednictwem jednego ze sposobów opisanych w § II art. 1 niniejszego regulaminu. DOM ŁOWCY zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. DOM ŁOWCY zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty. 

6. DOM ŁOWCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku braku towaru, lub na życzenie konsumenta przedłużenia czasu realizacji transakcji do momentu pojawienia się towaru w ofercie.

§ II

SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie zamówienia obejmującego produkty oferowane przez DOM ŁOWCY za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.domlowcy.pl może zostać dokonane za pomocą jednego z niżej wyszczególnionych sposobów:
a) telefonicznie pod numerem telefonu 71 354 17 79, 608 191 591
b) za pośrednictwem Internetu pod adresem sklep.domlowcy.pl
c) pisemnie na adres korespondencyjny: DOM ŁOWCY, Ul. Rolna 62A, 54-110 Wrocław

2. Dla prawidłowego i skutecznego złożenia zamówienia wymagane jest podanie nazwy i numeru zamawianego artykułu, ilości sztuk, ewentualnie rozmiaru. Składający zamówienie obowiązany jest podać adres korespondencyjny oraz numer telefonu. Przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem Internetu należy podać również adres poczty internetowej (e-mail).

 § III

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność za zamówiony towar może zostać dokonana za pomocą jednego z niżej wyszczególnionych sposobów:
a) przelewem na konto bankowe DOMU ŁOWCY, prowadzone w Banku mBank, o numerze 62 1140 2004 0000 3902 3700 7636, przy czym przesyłka zostaje wówczas nadana po zaksięgowaniu wpłaty na konto DOMU ŁOWCY.
b) gotówką przy odbiorze przesyłki za pośrednictwem poczty lub kuriera.
c) przelewem na konto bankowe za pośrednictwem systemu platnosci.pl .

2. DOM ŁOWCY oświadcza, iż koszt przesyłki, pobrania i opakowania jest uzależniony od wybranej formy realizacji zamówienia i warunków płatności:
a)     przy zakupie towaru koszt przesyłki, pobrania i opakowania wynosi odpowiednio:
      - 15 zł – przy przesyłce kurierem oraz wartości zamówienia od 100 do 300 PLN brutto
      - 19 zł – przy przesyłce kurierem oraz wartości zamówienia do 100 PLN brutto
      - 25 zł – przy przesyłce kurierem oraz płatności przy odbiorze przesyłki.

3. Do każdej przesyłki DOM ŁOWCY dołącza dokument sprzedaży z paragonem fiskalnym albo fakturę VAT.

§ IV

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Terminy realizacji zamówień kształtują się następująco:
a)      w przypadku złożenia zamówienia obejmującego towary dostępne w magazynie – 48 godzin,
b)     w przypadku złożenia zamówienia obejmującego towary niedostępne w magazynie – do 28 dni roboczych. 

2. DOM ŁOWCY zastrzega, iż terminy realizacji zamówień, o których mowa w artykule poprzedzającym, mogą ulec wydłużeniu w przypadku, gdy zamówienie obejmuje towary niedostępne u producentów. Wydłużenie terminu realizacji z tego tytułu nie jest uważane za opóźnienie albo zwłokę.

3. DOM ŁOWCY nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie albo zwłokę w doręczeniu wynikające z winy osób trzecich.

§ V

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od zawartej umowy
w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. Odstąpienie od zawartej umowy winno nastąpić na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, chyba że postanowienia niniejszego regulaminu przewidują korzystniejsze dla odstępującego uprawnienia.

2. Wobec odstąpienia od umowy, przy dokonaniu zwrotu towaru, o którym mowa w artykule poprzedzającym, należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży wraz z paragonem fiskalnym/fakturę VAT oraz kartę gwarancyjną. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być kompletny oraz posiadać oryginalne opakowanie producenta.


|§ VI

GWARANCJE, REKLAMACJE, NIEZGODNOŚĆ TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ

1. DOM ŁOWCY oświadcza, iż wszystkie oferowane towary są nowe i objęte gwarancją producenta.

2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z gwarancji, reklamacji oraz z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową na zasadach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące prawo.

3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z DOMEM ŁOWCY za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Zamawiającego, nr dowodu zakupu (faktury VAT lub paragonu fiskalnego) oraz opisać przedmiot reklamacji. 

 

§ VII

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. DOM ŁOWCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. 

 

§ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Żadne postanowienie niniejszego regulaminu nie może być tłumaczone w sposób, który kształtowałby prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, a także rażąco naruszający jego interesy.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także inne odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.